Galerie  

Galeria

   
557172
Twoje IP: 54.211.148.181
Godzina: 05:21:04
   

Statut FZZPOZiPS

Szczegóły

STATUT

Federacji Związków Zawodowych Pracowników
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
( tekst jednolity uchwalony na VIII Krajowym Zjeździe FZZPOZiPS
1 czerwca 2012r.)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową zrzeszającą zakładowe, międzyzakładowe oraz o zasięgu terytorialnym organizacje związkowe pracowników ochrony zdrowia, w tym inspekcji sanitarnej oraz pomocy społecznej.
2. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą o związkach zawodowych, postanowieniami Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i innymi przepisami prawa.
3. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest przedstawicielem organizacji członkowskich, a w zakresie praw i interesów zbiorowych reprezentuje wszystkich pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej, którym przysługuje prawo przynależności i wstępowania do związków zawodowych.
4. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest następcą prawnym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.

§ 2


1. Federacja ZZPOZ i PS w swojej działalności statutowej jest niezależna od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.
2. Federacja ZZPOZ i PS współdziała na zasadach partnerstwa:
- z innymi organizacjami związkowymi o zasięgu ogólnokrajowym,
- z międzynarodowymi organizacjami pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- z organami samorządów zawodowych w ochronie zdrowia i pomocy społecznej,
- z organizacjami społecznymi.
3. Federacja ZZPOZ i PS ma prawo wstępowania do innych organizacji związkowych krajowych i międzynarodowych. Decyzję w tych sprawach podejmuje Rada Krajowa.

...

Całość dostępna:  pobierz STATUT FZZPOZiPS pdf