Galerie  

Galeria

   
1339147
Twoje IP: 54.208.73.179
Godzina: 21:57:53
   

Najważniejsze zmiany w zakresie PIT w 2018 r.

Szczegóły

Wskutek zmian wprowadzonych do art.21 ust. 1 ustawy o PDOF, podwyższono następujące limity zwolnień podatkowych ( i wprowadzono nowe ):

- zapomogi ( wymienione w pkt 9a ) wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji - do wysokości nieprzekraczającej 1.000 zł w roku podatkowym ( obecnie 638 zł),

- diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów ( wymienione w pkt 17), otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 3.000 zł ( obecnie 2.280 zł),

- zapomogi losowe ( wymienione w pkt 26, tj. otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci), finansowane z funduszu socjalnego, ZFŚS, z funduszu związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - będą wolne od PIT bez względu na kwotę, a zapomogi finansowane z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6.000 zł ( obecnie limit dla ww.zapomóg wynosi 2.280 zł, bez względu na źródło finansowania),

- świadczenia dla emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.000 zł ( obecnie 2.280 zł),

- świadczenia rzeczowe i pieniężne finansowane z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł ( obecnie 380 zł),

- świadczenia, które nie są finansowane z ZFŚS, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola (wymienione w pkt 67b) do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1.000 zł na każde uprawnione dziecko ( obecnie 400 zł lub 200 zł - gdy dziecko uczęszcza do przedszkola),

- wygrane w konkursach i nagrody związane ze sprzedażą premiową ( wymienione w pkt 68) - jeżeli jednorazowa wartość wygranej lub nagrody nie przekracza 2.000 zł ( obecnie 760 zł),

- dopłaty do wypoczynku z innych źródeł niż fundusz socjalny, ZFŚS itp. (wymienione w pkt 78 lit.b) zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.000 zł ( obecnie 760 zł),

- świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników ( czy emerytów lub rencistów ) - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.000 zł ( obecnie 2.280 zł).
 
oprac. Jadwiga Łukasiak
Gł. Księg. FZZPOZiPS

Podkategorie