Galerie  

Galeria

   
1672405
Twoje IP: 3.236.225.157
Godzina: 19:04:43
   

Statut FZZPOZiPS

Szczegóły

STATUT

Federacji Związków Zawodowych Pracowników
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

( tekst jednolity uchwalony na X Krajowym Zjeździe FZZPOZ i PS 7 października 2021r. )

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, zwana dalej FZZPOZ i PS, jest ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową zrzeszającą zakładowe, międzyzakładowe oraz o zasięgu terytorialnym organizacje związkowe osób zatrudnionych w ochronie zdrowia, w tym inspekcji sanitarnej oraz pomocy społecznej.

2. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą o związkach zawodowych, postanowieniami Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i innymi przepisami prawa.

3. FZZPOZ i PS jest przedstawicielem organizacji członkowskich, a w zakresie praw i interesów zbiorowych reprezentuje wszystkich zatrudnionych w ochronie zdrowia i pomocy społecznej, którym przysługuje prawo przynależności i wstępowania do związków zawodowych.
4. FZZPOZ i PS jest następcą prawnym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.

§ 2

FZZPOZ i PS może współpracować i przystępować do innych organizacji związkowych krajowych i międzynarodowych.
Decyzję w tych sprawach podejmuje Rada Krajowa.

...

Całość dostępna:  STATUT FZZPOZiPS pdf