Galerie  

Galeria

   
958574
Twoje IP: 54.90.204.233
Godzina: 16:35:32
   

Agencje pracy tymczasowej i podmioty lecznicze

Szczegóły

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 8 października br. w siedzibie Sejmu przyjęła informacje Państwowej Inspekcji Pracy o wynikach kontroli przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych oraz w podmiotach leczniczych.

fobject id 106530

Członkowie Komisji, na posiedzeniu pod przewodnictwem posła Mariusza Błaszczaka, zapoznali się z dwoma materiałami przygotowanymi przez Główny Inspektorat Pracy. Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski poinformował, że inspektorzy pracy przeprowadzili w roku ubiegłym 163 kontrole w agencjach pracy tymczasowej i 186 kontroli u pracodawców użytkowników. Ujawnili różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

W agencjach pracy tymczasowej najczęściej wykazywano uchybienia w zakresie sporządzania na piśmie uzgodnień między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem, dotyczących warunków pracy tymczasowej. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie wypłaty pracownikom tymczasowym wynagrodzeń lub innych świadczeń ze stosunku pracy stwierdzono w co czwartej kontrolowanej agencji.

Z praktyki organów Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że agencje pracy tymczasowej, jak i przedsiębiorcy korzystający z pracy pracowników tymczasowych jako pracodawcy użytkownicy, stosują różne – nie zawsze zgodne z prawem – rozwiązania, które nie sprzyjają stałemu zatrudnieniu osób wykonujących pracę tymczasową. Jednym z nich jest zjawisko polegające na tym, że jeden pracownik tymczasowy kierowany jest do tego samego pracodawcy użytkownika po kolei przez kilka agencji pracy tymczasowej przez okres dłuższy niż wskazany w art. 20 ustawy. Stwarza to możliwość znacznego wydłużenia zatrudnienia tymczasowego pracownika u jednego pracodawcy użytkownika.

Główny Inspektor Pracy w czerwcu 2014 r. skierował wniosek do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Przekazane propozycje zmian ustawy dotyczyły m.in. ustanowienia zakazu powierzania wykonywania pracy tymczasowej temu samemu pracownikowi tymczasowemu na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres przekraczający łącznie 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy (albo po upływie 36 kolejnych miesięcy w przypadku pracy tymczasowej wykonywanej w ramach zastępstwa za nieobecnego pracownika), niezależnie od liczby agencji pracy tymczasowej kierujących pracownika do pracy u tego samego pracodawcy użytkownika w tym okresie.

O wynikach kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy w podmiotach leczniczych w 2013 roku mówiła Anna Martuszewicz, wicedyrektor Departamentu Prawnego GIP. W 2013 r. przeprowadzono 292 kontrole w 291 podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Spośród nich 135 podmiotów prowadziło działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne, pozostałe zaś – działalność w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Inspektorzy pracy stwierdzili w 66% kontrolowanych podmiotów nieprawidłowości w zakresie regulaminu pracy, układu zbiorowego pracy bądź obwieszczenia.

Kontrolując przestrzeganie przepisów o czasie pracy, inspektorzy ujawnili w 100 podmiotach, niezachowanie obowiązującej pracowników dobowej normy czasu pracy. Stwierdzono, że 885 pracowników przepracowało łącznie 61.657 godzin powyżej obowiązującej ich normy dobowej czasu pracy. W 63 podmiotach leczniczych w większości prowadzących działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, inspektorzy ujawnili nieprawidłowości związane z niezachowaniem obowiązującej pracowników tygodniowej normy czasu pracy. Stwierdzono, że 1 216 pracowników przepracowało łącznie 61 653 godziny powyżej przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Ujawniono również przypadki zatrudniania pracowników objętych skróconą normą czasu pracy (tj. lekarzy radiologów, techników rtg) powyżej obowiązującej ich przeciętnej normy tygodniowej czasu pracy tj. 25 godzin.

Przeprowadzone kontrole potwierdzają konieczność postulowanych w latach ubiegłych zmian legislacyjnych, tj.: stworzenia prawnego mechanizmu eliminującego możliwość wykonywania pracy w tym samym podmiocie leczniczym na podstawie różnych stosunków prawnych, bez zachowania prawa do wypoczynku oraz jednoznacznego wskazania w ustawie o działalności leczniczej, że czas pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych nie może naruszać prawa do odpoczynku.

W posiedzeniu wzięli udział również: zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając, nadinspektor Teresa Cabała z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie oraz Dorota Gorajska, starszy specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP.

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS - październik 2014 r.

Szczegóły

                                               

serwis102014

* * * * * * * * * * *

Jesień w kalendarzu…. zima w ochronie zdrowia …

kasztany   kasztany   kasztany

* * * * * * * * * * *

Od expose premier Ewy Kopacz minął miesiąc.
Jednak od tego czasu Rada Ministrów nie przedstawiła nawet najmniejszej propozycji zmiany prawa w jakimkolwiek zakresie, nie podjęto dialogu, a na najbardziej prestiżowej konferencji w ochronie zdrowia - Forum Rynku Zdrowia, nie pojawił się minister zdrowia.. To źle wróży dyskusji o zmianach...
Oczekujemy wciąż na nowe otwarcie – stąd w imieniu nas wszystkich, członków Federacji ZZPOZ i PS wystosowałam list do Pani Premier Ewy Kopacz oczekując na spotkanie i rozmowę o naszych problemach.
Z przyjemnością zapraszam do lektury naszego wspólnego Serwisu, tworzonego także przez Was i o wydarzeniach z Wami związanymi.


Przewodnicząca FZZPOZ i PS Urszula Michalska


* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS - wrzesień 2014 r.

Szczegóły

                                               

serwis092014

* * * * * * * * * * *

Od 22 września 2014r.
EWA KOPACZ Premierem

* * * * * * * * * * *

Exposé Premier Ewy Kopacz (frag.)

„Nie proszę dziś o sto dni spokoju, ale o sto dni współpracy"
,,Jestem lekarzem, to szczególna misja i powołanie, w niej zawiera się zaangażowanie, szacunek i chęć pomocy każdemu człowiekowi.
Lekarz nie pyta o poglądy i przekonania, tak właśnie rozumiem swoją rolę.."
– podkreśliła szefowa rządu
przedstawiając w Sejmie plany i priorytety swojego gabinetu

W ,,nowym otwarciu" i expose pojawiły się także wątki związane z planami i wyzwaniami stojącymi w najbliższym czasie przed polską ochroną zdrowia.
Niestety, rozczarowały nas swoją ,,oszczędnością" w deklaracjach i nietrafnością celów.
Stąd w najbliższych dniach jako przewodnicząca Federacji skieruję na ręce Pani Premier nasze pismo zwracające uwagę na istotne kwestie stojące przez polityką zdrowotną w najbliższym czasie.
Niezależnie od zmiany przywództwa rządowego – w Serwisie jak zwykle ważne dla nas wydarzenia związkowe. Zapraszam do lektury ! 


Przewodnicząca FZZPOZ i PS Urszula Michalska


* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS - sierpień 2014 r.

Szczegóły

                                               

serwis082014

* * * * * * * * * * *

Sierpień 2014 roku

,,(...) Przystępując do prac i planując strategię prac w Ministerstwie Zdrowia, podzieliliśmy je na dwa główne sektory, a mianowicie szeroko rozumianą opiekę nad dziećmi oraz politykę senioralną i geriatryczną. Co w najbliższych miesiącach?
Pięć kluczowych sektorów działań, a mianowicie: rozbudowa systemu opieki nad osobami starszymi i rozbudowa polityki senioralnej w systemie ochrony zdrowia – (...) onkologia, Instytut Geriatrii, kolejki, in vitro i informatyzacja...(..) – to fragmenty z sejmowego wystąpienia Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza prezentującego w Sejmie RP najważniejsze wyzwania resortu na najbliższe miesiące.
Faktem stało się także podpisanie przez Prezydenta RP ustaw z pakietu kolejkowego i onkologicznego. Pierwsze przepisy z tzw. pakietów kolejkowego i onkologicznego wchodzą w życie 28 sierpnia br. Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw oraz ustawa o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia wejdą w życie 11 września 2014r.
Ustawa kolejkowo – onkologiczna tj. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r., jednak część przepisów wchodzi w życie także z dniem ogłoszenia tj. 28 sierpnia 2014 r. i później (po 1 stycznia 2015 r.).
Szczegóły z niniejszym numerze Serwisu Inf. FZZPOZ i PS !

 


Przewodnicząca FZZPOZ i PS Urszula Michalska


* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS - lipiec 2014 r.

Szczegóły

                                               

serwis072014

* * * * * * * * * * *

LIPIEC 2014 roku

Lipiec 2014 roku okazał się miesiącem gorącym nie tylko ze względu na pogodę, ale także w obszarze prawa medycznego.
22 lipca 2014 roku w ekspresowym tempie uchwalono tzw. "Pakiet kolejkowo – onkologiczny", od dawna zapowiadany jako sztandarowa reforma Ministra Zdrowia. Pakiet, który pomimo słuszności intencji, zawiera cały szereg kontrowersyjnych dla środowiska medycznego rozwiązań. To jedno z ważniejszych wydarzeń 2 sejmowych posiedzeń, tuż przed wakacjami. O przebiegu prac nad pakietem – w niniejszym numerze Serwisu Inf. ...
Przypomnijmy, że dokładnie 8 lat temu – 22 lipca 2006 roku została uchwalona tzw. "ustawa wedlowska" gwarantująca pracownikom ochrony zdrowia 30% podwyżki... czas pokazał, jakie były jej skutki.
Czas dokona także weryfikacji słuszności zapisów "Pakietu kolejkowo – onkologicznego"...
Wszystkim przebywającym na wypoczynku – pięknej pogody, także duchowej. Pozdrawiam serdecznie!

 


Przewodnicząca FZZPOZ i PS Urszula Michalska


* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis