Galerie  

Galeria

   
1048359
Twoje IP: 54.86.132.30
Godzina: 09:07:09
   

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS - luty 2015 r.

Szczegóły

                                               

serwis022015

* * * * * * * * * * *

8 marca DZIEŃ KOBIET

Dziś Nasze Święto: DZIEŃ KOBIET
Z tej okazji wszystkie Drogie Koleżanki
życzmy sobie wzajemnie pogody ducha, wiosennej nadziei,
codziennego uśmiechu, spełnienia życiowych i zawodowych planów,
szczęścia w życiu osobistym…

kwiat


Przewodnicząca FZZPOZ i PS Urszula Michalska


* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS - styczeń 2015 r.

Szczegóły

                                               

serwis012015

* * * * * * * * * * *

U progu 2015 roku…

Nowy ROK to zawsze zapowiedź czegoś nowego…
Oczekujemy zmian, przede wszystkim w ochronie zdrowia.
Odrodzenia dialogu społecznego w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych. Dialogu rzeczywistego, z poszanowaniem stron, a nie pozorów.
Pierwszy krok został już dokonany – partnerzy społeczni: organizacje związkowe i pracodawców opracowały wspólny projekt o Radzie Dialogu Społecznego i przekazały go na ręce Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Teraz ruch po stronie rządowej…
W ochronie zdrowia – poza podsumowaniem 100 dni urzędowania nowej Premier Ewy Kopacz, także w polityce zdrowotnej (o czym szerzej piszemy w Serwisie), bałagan związany z wdrażaniem pakietu onkologicznego i kolejkowego.
Nasza związkowa diagnoza stanu polskiej ochrony zdrowia u progu 2015 roku nie wygląda optymistycznie. Minister zdrowia nadal nie przedstawił znaczących projektów zmian systemowych poprawiających dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej. Wzrosły ceny leków refundowanych i niestety, pogorszyła się dostępność do świadczeń zdrowotnych.
Wciąż trwa chaos w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Liczymy na dialog, który może zmieni tę sytuację.


Przewodnicząca FZZPOZ i PS Urszula Michalska


* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS - grudzień 2014 r.

Szczegóły

                                               

serwis122014

* * * * * * * * * * *

Nadszedł
Nowy 2015 Rok !!

swBN2014

Niech Nowy 2015 Rok będzie dla Nas Wszystkich wyjątkowy...
Niech przyniesie pasmo sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, a wypełnią go same niezapomniane chwile Szczęścia.
Wszelkiej pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku ufając, że będzie lepszy niż odchodzący 2014.


Przewodnicząca FZZPOZ i PS Urszula Michalska


* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS - listopad 2014 r.

Szczegóły

                                               

serwis112014

* * * * * * * * * * *

21 listopada
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO dla wielu Pracowników Socjalnych,
zarówno w Polsce jak i w Europie jest bardzo ważnym wydarzeniem
w ich zawodowym życiu.
W Polsce, ten szczególny Dzień, wprowadzony został zapisem ustawy o pomocy społecznej i jest corocznie obchodzony 21 listopada.
Mam głęboką nadzieję, iż ranga zawodu pracownika socjalnego będzie wciąż coraz bardziej rosła i znajdzie wyraz w szacunku społecznym.
W tak uroczystym dla Was dniu –
składam wszystkim Pracownikom Socjalnym życzenia wielu sukcesów i radości
z niezwykle trudnej pracy socjalnej, jaką na co dzień wykonujecie,
a jaka niejednokrotnie jest niedoceniana.
Życzę Wszystkim wszystkiego najlepszego !

kwiaty-swieta


Przewodnicząca FZZPOZ i PS Urszula Michalska


* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

Agencje pracy tymczasowej i podmioty lecznicze

Szczegóły

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 8 października br. w siedzibie Sejmu przyjęła informacje Państwowej Inspekcji Pracy o wynikach kontroli przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych oraz w podmiotach leczniczych.

fobject id 106530

Członkowie Komisji, na posiedzeniu pod przewodnictwem posła Mariusza Błaszczaka, zapoznali się z dwoma materiałami przygotowanymi przez Główny Inspektorat Pracy. Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski poinformował, że inspektorzy pracy przeprowadzili w roku ubiegłym 163 kontrole w agencjach pracy tymczasowej i 186 kontroli u pracodawców użytkowników. Ujawnili różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

W agencjach pracy tymczasowej najczęściej wykazywano uchybienia w zakresie sporządzania na piśmie uzgodnień między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem, dotyczących warunków pracy tymczasowej. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie wypłaty pracownikom tymczasowym wynagrodzeń lub innych świadczeń ze stosunku pracy stwierdzono w co czwartej kontrolowanej agencji.

Z praktyki organów Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że agencje pracy tymczasowej, jak i przedsiębiorcy korzystający z pracy pracowników tymczasowych jako pracodawcy użytkownicy, stosują różne – nie zawsze zgodne z prawem – rozwiązania, które nie sprzyjają stałemu zatrudnieniu osób wykonujących pracę tymczasową. Jednym z nich jest zjawisko polegające na tym, że jeden pracownik tymczasowy kierowany jest do tego samego pracodawcy użytkownika po kolei przez kilka agencji pracy tymczasowej przez okres dłuższy niż wskazany w art. 20 ustawy. Stwarza to możliwość znacznego wydłużenia zatrudnienia tymczasowego pracownika u jednego pracodawcy użytkownika.

Główny Inspektor Pracy w czerwcu 2014 r. skierował wniosek do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Przekazane propozycje zmian ustawy dotyczyły m.in. ustanowienia zakazu powierzania wykonywania pracy tymczasowej temu samemu pracownikowi tymczasowemu na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres przekraczający łącznie 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy (albo po upływie 36 kolejnych miesięcy w przypadku pracy tymczasowej wykonywanej w ramach zastępstwa za nieobecnego pracownika), niezależnie od liczby agencji pracy tymczasowej kierujących pracownika do pracy u tego samego pracodawcy użytkownika w tym okresie.

O wynikach kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy w podmiotach leczniczych w 2013 roku mówiła Anna Martuszewicz, wicedyrektor Departamentu Prawnego GIP. W 2013 r. przeprowadzono 292 kontrole w 291 podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Spośród nich 135 podmiotów prowadziło działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne, pozostałe zaś – działalność w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Inspektorzy pracy stwierdzili w 66% kontrolowanych podmiotów nieprawidłowości w zakresie regulaminu pracy, układu zbiorowego pracy bądź obwieszczenia.

Kontrolując przestrzeganie przepisów o czasie pracy, inspektorzy ujawnili w 100 podmiotach, niezachowanie obowiązującej pracowników dobowej normy czasu pracy. Stwierdzono, że 885 pracowników przepracowało łącznie 61.657 godzin powyżej obowiązującej ich normy dobowej czasu pracy. W 63 podmiotach leczniczych w większości prowadzących działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, inspektorzy ujawnili nieprawidłowości związane z niezachowaniem obowiązującej pracowników tygodniowej normy czasu pracy. Stwierdzono, że 1 216 pracowników przepracowało łącznie 61 653 godziny powyżej przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Ujawniono również przypadki zatrudniania pracowników objętych skróconą normą czasu pracy (tj. lekarzy radiologów, techników rtg) powyżej obowiązującej ich przeciętnej normy tygodniowej czasu pracy tj. 25 godzin.

Przeprowadzone kontrole potwierdzają konieczność postulowanych w latach ubiegłych zmian legislacyjnych, tj.: stworzenia prawnego mechanizmu eliminującego możliwość wykonywania pracy w tym samym podmiocie leczniczym na podstawie różnych stosunków prawnych, bez zachowania prawa do wypoczynku oraz jednoznacznego wskazania w ustawie o działalności leczniczej, że czas pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych nie może naruszać prawa do odpoczynku.

W posiedzeniu wzięli udział również: zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając, nadinspektor Teresa Cabała z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie oraz Dorota Gorajska, starszy specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP.